Regulamin

Regulamin zakupów dla serwisu dobroskok.pl

 

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień, rezerwacji oraz sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem: http://dobroskok.pl, którego właścicielem jest Ecotrade Group Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Polkowicach (59-101), przy ulicy Narcyzowej 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000657210, adres e-mail: helpdesk@dobroskok.pl, nr telefonu 799 299 100, zwanego dalej Sklepem lub Sprzedającym. 
 2. Za pośrednictwem Sklepu możliwy jest zakup części, akcesoriów samochodowych i samochodów, których lista prezentowana jest na stronie Sklepu.
 3. Przed dokonaniem zakupów Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz dokonać jego akceptacji.
 4. Kupujący potwierdza zapoznanie się z postanowieniami regulaminu oraz ich akceptację poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedaż Sklepu prowadzona jest za pośrednictwem http://dobroskok.pl, portalu Allegro.pl https://allegro.pl/uzytkownik/www_dobroskok_pl oraz portalu Facebook https://www.facebook.com/dobroskok.saab/.
 6. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do zakupu części, akcesoriów samochodowych oraz samochodów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej kodeks cywilny lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
 7. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.
 8. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 9. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia, zgodnie z procedurą zamawiania określoną na stronie Sklepu, portalu Allegro oraz portalu Facebook.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 11. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym.
 12. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania się zapasów.
 13. Kupującemu przysługuje prawo wyboru sposobu płatności poprzez wykorzystanie jednej z dostępnych form płatności: przedpłata na konto lub pobranie.
 14. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zakupionych biletów: przesyłkę krajową listem poleconym priorytetowym, przesyłkę kurierską krajową, dostarczenie do paczkomatu, odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 15. W celu dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych umożliwiających dokonanie płatności i wysłania zakupionych towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie danych w powyższym zakresie.
 16. Ewentualne zwroty towarów przyjmowane będą wyłącznie po przesłaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodu zakupu (paragon, faktura). Dane adresowe i kontaktowe właściwe dla potrzeb dokonywania zwrotów znajdują się w zakładce http://dobroskok.pl/pl/kontakt umieszczonej na głównej stronie Sklepu.
 17. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu zakupiony towar bez wad.
 18. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: helpdesk@dobroskok.pl lub pocztą na adres: ul. Narcyzowa 17, 59-101 Polkowice.
 19. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji należy złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie oraz odesłać je wraz z reklamowanym towarem, w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: adres ul. Narcyzowa 17, 59-101 Polkowice. W oświadczeniu/ formularzu reklamacji Kupujący wskazuje: imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.
 20. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.
 21. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca.
 22. Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.
 23. Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zamówienia.\
 24. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas rejestracji oraz w formularzu zamówienia jest dobrowolne, jednakże warunkuje zawarcie umowy, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez Ecotrade Group Polska Sp. z o.o. Sp. k. Kupujący w celu złożenia zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wrażona zgoda na przetwarzanie danych obejmuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rezerwacji, realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania, w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostawy, podmiotom trudniącym się dostarczaniem towarów oraz operatorowi Sklepu w zakresie nie wykraczającym poza dane konieczne odpowiednio do świadczenia określonej usługi rezerwacji, kupna lub dostarczenia towaru/ów.

  Dane osobowe Kupujących nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane te w postaci umożliwiającej ich identyfikację są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej. Administrator w przypadku stwierdzenia w okresie 2 lat od ostatniego dokonanego zakupu braku aktywności użytkownika, w związku z brakiem podstaw do dalszego przetwarzania jego danych usuwa je wraz z Kontem. Klient przed usunięciem Konta zostanie poinformowany drogą e-mail, że w związku z ustaniem przesłanek do przetwarzania jego danych przez Ecotrade Group Polska Sp. z o.o. Sp. k. jego Konto zostanie usunięte a gdyby Klient nadal chciał korzystać ze swojego Konta powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb prowadzenia Konta.

  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez Sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każdy zarejestrowany w Sklepie Kupujący ma prawo żądania dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto Kupujący ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Kupujący posiada dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania poprzez stronę internetową http://dobroskok.pl,albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Kupującego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt: http://dobroskok.pl/pl/kontakt umieszczonej na głównej stronie http://dobroskok.pl. Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny przez witrynę http://dobroskok.pl zamieszczono w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronach serwisu http://dobroskok.pl
 25. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, tj. w formacie html.
 26. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 27. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.).